Indskudslån | Lån fra 5.000 til 100.000 kr. til dit indskud – Se listen her


Can I apply for an “Indskudslån”? (Special type of deposit)
Nikolai Isaksen

If you have accepted an offer for accommodation, where an “indskud” needs to be paid, you have the possibility to apply for a 5-year interest free loan exempt from repayment at Aalborg Municipality. 
If Aalborg Municipality chooses to grant you the loan to the “indskud”, you only need to pay the first month’s rent and utilities to us, as well as send us a copy of the signed certificate of debt called “Lånedokument” in danish. 

Finansiering
Jes Mølgaard

1: Lånet kan til en hver tid opsiges af såvel debitor som GTI Ejendomme, herefter benævnt GTI, dog med en måneds varsel.

2: Rente af lÃ¥nets restgæld beregnes efter GTI’s til enhver tid gældende sats for lÃ¥n af denne art og debiteres kontoen hver kalendermÃ¥ned. Debitor kan ved henvendelse til GTI fÃ¥ oplyst den til enhver tid gældende sats. GTI regulerer renten hver den 1. januar, pÃ¥ grundlag af udviklingen i den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR rentesats (copenhagen interbank offered rate) for 3 mrds. LÃ¥n i det seneste kalenderkvartal.

Udviklingen i CIBOR renten beregnes på grundlag af et almindeligt gennemsnit af den dagligt af Danmarks Nationalbank offentliggjorte Cibor rente for 3 mrds. Lån i det seneste kalenderkvartal. Rentesatsen beregnes med 1 decimal. Såfremt CIBOR renten bortfalder, eller retningslinierne for fastsættelsen af denne væsentligt ændres, reguleres renten i takt med hovedbankernes regulering af rentesatsen for tilsvarende lån til private kunder.

3: Den faste ydelse dækker forlods rente og eventuelle omkostninger, j.f. Pkt. 4, medens resten af ydelsen er afdrag.

4: Foruden lånebeløbet og renter kan GTI kræve særskilt betalt af debitor;

a) Udgifter i tilfælde af lånets misligholdelse, herunder et af GTI fastsat gebyr for rykkerskrivelser samt anden rykning, eventuel

b) overtræksrente, provision eller morarente.

c) Gebyrer, portoudgifter og lignende

GTI’s udgifter ved besvarelse af forespørgsler i.h.t. Lovgivningen fra offentlige myndigheder om lÃ¥net, herunder et af GTI fastsat gebyr for udfærdigelse af fotokopier, af bilag og udskrifter m.v.

5: Skulle nogen ydelse i.h.t. At nærværende lÃ¥nedokument ikke prompte bliver betalt, skulle debitor afgÃ¥ ved døden, standse sine betalinger eller komme under bobehandling, indlede forhandling om akkord eller tage fast ophold uden for landets grænser, eller skulle der blive foretaget udlæg eller arrest hos debitor, er GTI berettiget til, uanset aftalt opsigelses-varsel, straks at kræve hele gælden betalt. SÃ¥fremt andre efter GTI’s skøn væsentlige forudsætninger, for gældsforholdets fortsættelse ikke længere er til stede, vil indfrielse dog ogsÃ¥ kunne kræves.

Såfremt debitor har andre arrangementer med GTI og et eller flere af disse misligholdes, kan GTI uanset aftalt opsigelsesvarsel kræve restgælden indfriet. Såfremt debitors yderligere engagement med GTI er en kreditfacilitet kan trækningsretten på denne indstilles.

6: GTI forbeholder sig ret til at beregne sig et ekspeditionsgebyr i forbindelse med bevilling af henstand.

7: Gebyrer og andre udgifter, som opkræves af GTI i.h.t. punkt 4 og/eller 6 I disse almindelige betingelser, tilskrives låntagers restgæld og forrentes herefter med den for lånet til hver en tid gældende rente, indtil betaling sker. (GTI skal dog når som helst være berettiget til med 7 dages varsel at kræve sådanne beløb (med påløbne renter) indbetalt af debitor)

8: Retssager vedrørende nærværende lÃ¥n kan efter GTI’s ønske anlægges ved byretten I den retskreds, hvor debitor har sin faste bopæl.

9: GTI er ikke ansvarlig for skade, der måtte skyldes lovforskrifter, myndighedesforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligehder, naturkatastrofer, strejker, lock-out, boykot og blockade, uanset om selskabet selv er part I konflikten, herunder at denne kun rammer dele af selskabets funktioner.

10: Klage:GTI opfordrer kunden til at henvende sig til GTI, inden en klage sendes til advokat eller retsinstans.

Fortrydelsesret: Kunden har ret til at træde tilbage fra låneaftalen inden 30 dage efter, at kunden har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og aftalens øvrige vilkår, som fremfår af de Almindelige Betingelser, og har sendt aftalen til GTI I underskrevet stand. Hvis kunden har underskrevet aftalen den 1. I en måned, vil fristen for fortrydelse således være den 31. I same måned under forudsætning af, at den 31. er en hverdag. Af hensyn til Kundens bevis for opsigelsen, skal tilbagetrædelse meddeles skriftligt til GTI.

Gebyrer Indskudslån, GTI Ejendomme

Etableringsomkostninger:

Stiftelsesprovision (0,00)

Etablerings- omkostningerne tillægges lånet

Administrationsgebyr:

Administrationsgebyr pr. MÃ¥ned kr. 0,00

Rykkergebyrer:

Rykkergebyret debiteres i forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelser på baggrund af for sen indbetaling. Den månedlige indbetaling skal ske til GTI den 1. hverdag i måneden. Rykker 1 udskrives normalt den 10. i måneden

Rykkergebyr 1, 2, 3 kr. 300,00

Rykkergebyr, telefon kr.150,00

Øvrige gebyrer:

Henstandsgebyr kr. 250,00

Udfærdigelse af dokumenter, fx allonge, påtegning, ejerpantebrev og deklaration kr. 300,00

Fremsendelse til Inkasso, kr. 1000,00

Morarenter, beregnes i.h.t. Lov om renter v/forsinket betaling 1,13% p.a.

Postgraduate Programmes
Majbritt Antonsen

To support your privacy rights we have updated our Privacy Statement and Cookie Policy to describe our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy statement here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy statement & cookie policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences. Read Cookie Policy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*